Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Met pensioen

Een paar maanden voordat u met pensioen gaat, neemt SPUN contact op om uw pensionering te regelen. Hebt u een pensioenkapitaal opgebouwd, dan moet u vanaf dat moment op zoek naar een verzekeraar om een pensioenuitkering in te kopen.

Eerder of later met pensioen

U mag met pensioen tussen 60 en 70 jaar. Wilt u voor uw 65ste met pensioen, dan moet u dat 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum bij SPUN melden. Wilt u na uw 65ste met pensioen dan moet u dat 3 maanden voor uw 65ste melden bij SPUN.

SPUN stuurt informatie

  • een opgave van uw pensioen en uw pensioenkapitaal,
  • een loonbelastingverklaring,
  • een formulier met vragen over persoonlijke gegevens, zoals burgerlijke staat en bankrekening, en
  • een formulier over het uitruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen en/of een hoog-laag pensioen.

Uitruilen

Op uw pensioendatum kunt u het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd geheel of gedeeltelijk uitruilen voor extra ouderdomspensioen. Dit is mogelijk voor al het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2002. Het partnerpensioen dat is opgebouwd vóór 1 januari 2002 kan dus niet worden omgezet in extra ouderdomspensioen. Ook het wezenpensioen kunt u niet uitruilen.

Van uw pensioenkapitaal moet u in principe ouderdomspensioen èn partnerpensioen inkopen. U mag daarvan afwijken: een vorm van uitruil, zie stap 2 hieronder.

Als u een partner hebt, mag uitruilen alleen met schriftelijke toestemming van die partner. Uitruilen is vanzelfsprekend als u bij pensionering geen partner hebt, maar kan ook aantrekkelijk zijn als uw partner zelf een goed inkomen of een goed pensioen heeft. Let op! Uitruilen betekent dat uw partner minder of zelfs helemaal geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt!

Per € 100 opgebouwd partnerpensioen krijgt u minder dan € 30 extra levenslang ouderdomspensioen. De waarde van het opgebouwde partnerpensioen is veel lager dan van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen hoeft namelijk alleen uitgekeerd te worden als u inderdaad overlijdt, uw ouderdomspensioen gaat meteen al in.

Hoog-laag pensioen

Verwacht u direct na uw pensionering meer geld nodig te hebben dan daarna? Dan kunt u SPUN vragen die eerste jaren een hoger pensioen uit te keren. Na die periode van een hogere uitkering ontvangt u -  tot uw overlijden - een lager pensioen. De periode van hoge uitkering kan maximaal 5 jaar zijn. 

Pensioenuitkering door SPUN

Vanaf uw pensioendatum ontvangt u aan het eind van elke maand uw ouderdomspensioen. De bedragen die worden vermeld op uw pensioenopgave zijn bruto bedragen per jaar. SPUN zorgt voor de verplichte inhoudingen op uw pensioenuitkering. SPUN houdt rekening met de door u ingevulde loonbelastingverklaring. De pensioenuitkering die u ontvangt, is dus netto.

Afkopen van pensioen

Als uw pensioen op het tijdstip van ingang lager is dan € 467,89 (2017) per jaar, kan dit door SPUN worden afgekocht. U krijgt dan de daarmee overeenstemmende afkoopwaarde van het pensioen in een keer uitgekeerd. Het recht op een periodieke uitkering vervalt.

Pensioenkapitaal

Hebt u een pensioenkapitaal opgebouwd, dan gaat u daarmee een paar maanden voor uw pensionering pensioen inkopen. U zet de volgende stappen:

1. Offerte aanvragen
U vraagt offertes aan bij één of meer verzekeraars voor een levenslang ouderdomspensioen. In de offerte staat de pensioenuitkering die u met het opgebouwde kapitaal kunt inkopen. De aanbiedingen van verzekeraars kunnen nog wel eens verschillen. Het is dus aan te raden om meerdere offertes op te vragen. Ook maakt het verschil of u het pensioen per maand of per kwartaal laat uitkeren. Uitkering per kwartaal is voordeliger. Andere keuzes: hoog-laag pensioen, periodiek verhogen van uw uitkering.

2. Inkopen van nabestaandenpensioen
Hebt u op uw pensioendatum een partner, dan bent u verplicht om ouderdomspensioen èn partnerpensioen inkopen. Het partnerpensioen is dan 70% van het ouderdomspensioen. U mag hiervan afwijken als u vóór de pensioendatum een door u en uw partner ondertekend formulier indient bij SPUN. U mag dan het percentage veranderen, of zelfs helemaal afzien van partnerpensioen. Maar let op: uw partner krijgt dan bij uw overlijden minder of geen pensioen!

3. Offertes combineren 
De offerte kunt u combineren met offertes voor vergelijkbare pensioenverzekeringen (waarbij kapitaal wordt omgezet in pensioen). Bijvoorbeeld het kapitaal dat u in het verleden via een ADV- of FUT-polis hebt opgebouwd. Bij onder meer Nationale Nederlanden, Reaal (voorheen Axa), Delta Lloyd, Allianz (voorheen Royal Leven) of Centraal Beheer. U kunt het aanvragen van offertes ook aan uw assurantietussenpersoon overlaten. Vooral bij polissen van verschillende verzekeraars neemt een tussenpersoon u veel werk uit handen. Blijf er wel op attent dat tussenpersonen voorkeuren kunnen hebben. Vraag ook naar de beloning van de tussenpersoon.

4. Opdracht geven 
Hebt u een keus gemaakt uit de offertes, dan maakt u de opdracht definitief bij de verzekeraar van uw keuze. SPUN maakt uw pensioenkapitaal over naar deze verzekeraar. U moet bij de verzekeraar de nodige documenten inleveren en ondertekenen voor de overdracht. Houd er rekening mee dat dit enige tijd in beslag neemt! 

5. Pensioenuitkering ontvangen
De verzekeringsmaatschappij keert de pensioenuitkering uit vanaf het moment, gedurende de periode en in de frequentie (maand of kwartaal), zoals u hebt afgesproken. De verzekeraar houdt belasting in op de uitkering conform de loonbelastingverklaring die u hebt ingevuld.

Samenloop van pensioenen

Naast uw pensioen van SPUN ontvangt u ook AOW (zie hierna). Soms ontvangt u ook nog pensioen van een ander pensioenfonds of van een verzekeraar. Deze samenloop van uitkeringen kan betekenen dat er door de uitkerende instanties tezamen te weinig belasting wordt ingehouden. U krijgt dan een naheffingsaanslag opgelegd. Laat u hierover dus goed adviseren, zodat u geen onaangename ‘verrassing’ te wachten staat.

AOW

Naast het pensioen van SPUN, krijgt u ook een AOW van de overheid. De AOW-leeftijd wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd naar -voorlopig- 67 jaar. Zie voor meer informatie de website van de SVB.

 

Hebt u pensioenkapitaal opgebouwd? Neem ruim de tijd om de beste aanbieding te vinden.

Let op of er niet te weinig belasting wordt ingehouden.

Hebt u nog vragen over uw pensionering, neem dan contact op met SPUN op 020-526 7201