Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Verantwoordingsorgaan

Pensioenfondsbesturen moeten periodiek verantwoording afleggen aan (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden, te weten de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de financieel betrokken werkgever(s). Die verantwoording heeft betrekking op het gevoerde beleid en betreft vooral de vraag of het bestuur bij de genomen besluiten op een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden heeft rekening gehouden. Verantwoording moet worden gezien als een georganiseerde dialoog tussen bestuur en belanghebbenden. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrechten.

Met de overdracht van de pensioenen zijn de wettelijke adviesrechten de facto komen te vervallen. Het verantwoordingsorgaan blijft evenwel in functie met het oog op de verantwoording over het boekjaar 2017.

In het verantwoordingsorgaan van het Unisys pensioenfonds hebben zitting:

Naam          

Namens                 

Ton van Setten              

Werkgever

Michael Grefkens      

Gewezen deelnemers/werknemers Unisys

Tom Bunck

Gewezen deelnemers/werknemers Unisys

Roel Oostergo

Pensioengerechtigden

Simon Tuijp

Pensioengerechtigden

Jaap Rozema

Pensioengerechtigden

Ronald Bootsma

Pensioengerechtigden 

Bij de ontbinding van het pensioenfonds komt ook een einde aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.