Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
Stand van Zaken

Datum Actiepunt

1 januari 2018

Collectieve waardeoverdracht geëffectueerd

SPUN in liquidatie

December 2017

Ontvangst ‘verklaring van geen bezwaar’ van toezichthouder

September 2017

Akkoord voorwaarden wat betreft aansluiting bij De Nationale APF voor eigen Unisys kring

Melding collectieve waardeoverdracht bij toezichthouder

Juli t/m Augustus 2017

Besprekingen met bestuur van voorkeurs APF over collectieve waardeoverdracht.

Opstellen van juridische documenten (contract en reglementen).

Melden voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar APF bij toezichthouder.

Onderhandelingen met voorkeurs APF.

Evaluatie van voorlopig onderhandelingsresultaat.

Overleg met verantwoordingsorgaan, ondernemingsraad en Unisys.

Overleg met fiduciair manager over overdracht van beleggingen.

Opstellen van Plan van aanpak collectieve waardeoverdracht.

Toesturen Plan van aanpak naar de toezichthouder. 

Maart t/m Juni 2017

Afronding vervolgonderzoek vermogensbeheer (kwalitatief en kwantitatief) 3 geselecteerde APF’en.

Besluitvorming liquidatie SPUN en overdracht pensioen-verplichtingen en vermogen SPUN naar een APF. Keuze voor Unisys-kring binnen dat APF.

Informeren vertegenwoordigers van belanghebbenden over bestuursbesluit.

Opstellen adviesaanvraag verantwoordingsorgaan over liquidatie SPUN.

Bespreken adviesaanvraag met verantwoordingsorgaan.

Bespreken voorlopig advies met verantwoordingsorgaan.

Voorbereiding besprekingen met voorkeurs APF over voorwaarden tot aansluiting.

Besprekingen met voorkeurs APF.

Februari
2017

Overleg werkgroep SPUN-Unisys.

Overleg bestuur met management van Unisys.

Vervolgonderzoek vermogensbeheer: vragenlijsten verstuurd en bedrijfsbezoeken afgelegd bij de 3 geselecteerde APF’en.

Januari 2017

Overleg werkgroep SPUN-Unisys.

Start vervolgonderzoek naar vermogensbeheer APF’en: gedegen onderzoek naar de rendementen van de beleggingsfondsen die de 3 door SPUN geselecteerde APF’en gebruiken. En een grondige analyse van de kwaliteit van de fiduciair managers van die APF’en.

December 2016

Overleg Unisys Nederland over toekomstige pensioenregeling.

Offertes van 3 Algemeen Pensioenfondsen (APF’en) zijn vergeleken en besproken. Er zijn door het bestuur nog geen conclusies getrokken.

Oktober 2016

Extra overleg met verantwoordingsorgaan naar aanleiding van vaststellen selectiecriteria.

Nadere kennismaking met APF’en.

September  
2016

Overleg met werkgever Unisys.

Overleg met SPUN Verantwoordingsorgaan.

Extra bestuursvergadering over selectiecriteria van uitvoerders  van Unisys pensioenregelingen.

Augustus 2016

Belangrijkste selectiecriteria vastgesteld: bescherming van de pensioenen bij een overgang naar een andere uitvoerder en de kans op indexatie in de toekomst.

Om daarop goed zicht te krijgen, zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd. Deze rekensommetjes zijn besproken in het bestuur.

De kwalitatieve en kwantitatieve analyse stellen het bestuur in staat een juiste selectie te maken voor de toekomstige uitvoering van de Unisys pensioenregelingen.

 Juli 2016

De aanvullende antwoorden zijn besproken. Een voorlopige conclusie is dat er bij de overgang naar een APF kostenvoordelen zijn te behalen. Al zijn die ook niet zeer groot.

De uitkomsten van de RFI (kwalitatieve analyse) zijn vertaald naar de selectiecriteria die het bestuur eerder had geformuleerd.

Het SPUN bestuur heeft met het management van Unisys Nederland gesproken over de toekomst van het pensioenfonds en de pensioenregelingen.

 Juni 2016

Het bestuur verstuurde een Request for Information (RFI) naar zes Algemene Pensioenfondsen. De resultaten van die uitvraag zijn besproken. Er zijn vervolgens nadere vragen gesteld, onder meer over de kosten.

Mei 2016

SPUN bestuur spreekt met ondernemingsraad over ‘toekomst pensioenfonds’.

Delegatie SPUN bezoekt een bedrijfstakpensioenfonds voor een kennismaking.

April 2016

Delegatie SPUN bezoekt een bedrijfstakpensioenfonds voor een kennismaking.

Verdiepende kennissessie bestuur over APF en BPF.

Maart 2016

SPUN bestuur spreekt met BOMU-bestuur over ‘toekomst pensioenfonds’.

Februari 2016

SPUN bestuur spreekt met verantwoordingsorgaan over ‘toekomst pensioenfonds’.

SPUN bestuur stelt criteria vast voor beoordeling alternatieve uitvoeringsmodellen en spreekt voorkeur uit voor bepaalde uitvoeringsmodellen.