Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

unisys

Zoek »
College van vereffenaars

Sinds de overdracht van de pensioenen per 1 januari 2018 kent SPUN i.l. geen bestuur meer. De afwikkeling van de stichting pensioenfonds is overgedragen aan het college van vereffenaars.

Per 1 januari 2018 bestaat het college van vereffenaars uit:

Naam                                      

Functie                           

Bestuursgroep      

Dhr. Wim Brandse              

Voorzitter                

Werkgevers

Dhr. Ron Topsvoort

Secretaris

Werknemers

Dhr. Ad Heijma

Plaatsvervangend voorzitter

Pensioengerechtigden

Taak vereffenaars

Om de stichting pensioenfonds te kunnen ontbinden is een formeel bestuursbesluit nodig, een zogenoemd ontbindingsbesluit. Dat besluit is in december 2017 genomen door het voormalige bestuur van SPUN. Nadat het besluit is genomen, houdt de stichting niet direct op te bestaan, eerst moeten eventuele schulden worden betaald (de vereffening). Als alle schulden zijn afgelost en er resteert vervolgens een batig saldo, dan keren de vereffenaars dit overschot uit in overeenstemming met de statuten. Totdat moment blijft de stichting bestaan. Het is de taak van de vereffenaars om het vermogen te vereffenen. In die fase kunnen belanghebbenden bij de rechtbank in verzet komen tegen de ontbinding.

De belangrijkste stappen in het proces tot ontbinding van de stichting pensioenfonds, die de vereffenaars in acht moeten nemen, zijn:

  • Opstellen van rekening en verantwoording;
  • Opstellen plan van verdeling;
  • Rekening en verantwoording en plan van verdeling ter inzage leggen;
  • Publicatie ter inzage leggen rekening en verantwoording en plan van verdeling;
  • Als verzet wordt aangetekend, weerleggen van grondslagen van verzet;
  • Verzoek om afgifte akte van non-verzet (voor zover actie is benodigd);
  • Opstellen liquidatieverslag en toesturen aan DNB;
  • Afhandelen praktische zaken;
  • Beeindiging vereffening.

Daarnaast zijn de vereffenaars verantwoordelijk voor het jaarverslag over het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Vooralsnog gaan de vereffenaars ervan uit dat de ontbinding eind 3e kwartaal van 2018 is voltooid.